go-kart.de   -   Das Portal rund um den Kart- und Motorsport

×

Warnung

Google_Service_Exception: Error calling GET https://www.googleapis.com/calendar/v3/calendars/353s06osb3ibgt2enf4dnj1edo%40group.calendar.google.com/events?timeMin=1969-12-31T23%3A59%3A59%2B00%3A00&q=betroffenen&maxResults=50&singleEvents=true&orderBy=startTime: (404) Not Found in /kunden/163587_12279/webseiten/go-kart_v3/joomla/plugins/dpcalendar/google/libraries/google-php/Google/Http/REST.php:110 Stack trace: #0 /kunden/163587_12279/webseiten/go-kart_v3/joomla/plugins/dpcalendar/google/libraries/google-php/Google/Http/REST.php(62): Google_Http_REST::decodeHttpResponse(Object(Google_Http_Request), Object(Google_Client)) #1 /kunden/163587_12279/webseiten/go-kart_v3/joomla/plugins/dpcalendar/google/libraries/google-php/Google/Task/Runner.php(174): Google_Http_REST::doExecute(Object(Google_Client), Object(Google_Http_Request)) #2 /kunden/163587_12279/webseiten/go-kart_v3/joomla/plugins/dpcalendar/google/libraries/google-php/Google/Http/REST.php(46): Google_Task_Runner->run() #3 /kunden/163587_12279/webseiten/go-kart_v3/joomla/plugins/dpcalendar/google/libraries/google-php/Google/Client.php(590): Google_Http_REST::execute(Object(Google_Client), Object(Google_Http_Request)) #4 /kunden/163587_12279/webseiten/go-kart_v3/joomla/plugins/dpcalendar/google/libraries/google-php/Google/Service/Resource.php(237): Google_Client->execute(Object(Google_Http_Request)) #5 /kunden/163587_12279/webseiten/go-kart_v3/joomla/plugins/dpcalendar/google/libraries/google-php/Google/Service/Calendar.php(1562): Google_Service_Resource->call('list', Array, 'Google_Service_...') #6 /kunden/163587_12279/webseiten/go-kart_v3/joomla/plugins/dpcalendar/google/google.php(143): Google_Service_Calendar_Events_Resource->listEvents('353s06osb3ibgt2...', Array) #7 [internal function]: PlgDPCalendarGoogle->fetchEvents('9', Object(Joomla\CMS\Date\Date), NULL, Object(Joomla\Registry\Registry)) #8 /kunden/163587_12279/webseiten/go-kart_v3/joomla/libraries/src/Cache/Controller/CallbackController.php(173): call_user_func_array(Array, Array) #9 /kunden/163587_12279/webseiten/go-kart_v3/joomla/administrator/components/com_dpcalendar/libraries/dpcalendar/DPCalendar/Plugin/DPCalendarPlugin.php(404): Joomla\CMS\Cache\Controller\CallbackController->get(Array, Array) #10 /kunden/163587_12279/webseiten/go-kart_v3/joomla/administrator/components/com_dpcalendar/libraries/dpcalendar/DPCalendar/Plugin/SyncPlugin.php(222): DPCalendar\Plugin\DPCalendarPlugin->onEventsFetch('g-9', Object(Joomla\CMS\Date\Date), NULL, Object(Joomla\Registry\Registry)) #11 /kunden/163587_12279/webseiten/go-kart_v3/joomla/libraries/joomla/event/event.php(70): DPCalendar\Plugin\SyncPlugin->onEventsFetch('g-9', Object(Joomla\CMS\Date\Date), NULL, Object(Joomla\Registry\Registry)) #12 /kunden/163587_12279/webseiten/go-kart_v3/joomla/libraries/joomla/event/dispatcher.php(160): JEvent->update(Array) #13 /kunden/163587_12279/webseiten/go-kart_v3/joomla/libraries/src/Application/BaseApplication.php(108): JEventDispatcher->trigger('oneventsfetch', Array) #14 /kunden/163587_12279/webseiten/go-kart_v3/joomla/components/com_dpcalendar/models/events.php(87): Joomla\CMS\Application\BaseApplication->triggerEvent('onEventsFetch', Array) #15 /kunden/163587_12279/webseiten/go-kart_v3/joomla/plugins/search/dpcalendar/dpcalendar.php(103): DPCalendarModelEvents->getItems() #16 /kunden/163587_12279/webseiten/go-kart_v3/joomla/libraries/joomla/event/event.php(70): PlgSearchDPCalendar->onContentSearch('betroffenen', 'all', 'newest', NULL) #17 /kunden/163587_12279/webseiten/go-kart_v3/joomla/libraries/joomla/event/dispatcher.php(160): JEvent->update(Array) #18 /kunden/163587_12279/webseiten/go-kart_v3/joomla/components/com_search/models/search.php(146): JEventDispatcher->trigger('oncontentsearch', Array) #19 /kunden/163587_12279/webseiten/go-kart_v3/joomla/libraries/src/MVC/View/HtmlView.php(425): SearchModelSearch->getData() #20 /kunden/163587_12279/webseiten/go-kart_v3/joomla/components/com_search/views/search/view.html.php(126): Joomla\CMS\MVC\View\HtmlView->get('data') #21 /kunden/163587_12279/webseiten/go-kart_v3/joomla/libraries/src/MVC/Controller/BaseController.php(672): SearchViewSearch->display() #22 /kunden/163587_12279/webseiten/go-kart_v3/joomla/components/com_search/controller.php(34): Joomla\CMS\MVC\Controller\BaseController->display(false, false) #23 /kunden/163587_12279/webseiten/go-kart_v3/joomla/libraries/src/MVC/Controller/BaseController.php(710): SearchController->display() #24 /kunden/163587_12279/webseiten/go-kart_v3/joomla/components/com_search/search.php(13): Joomla\CMS\MVC\Controller\BaseController->execute('') #25 /kunden/163587_12279/webseiten/go-kart_v3/joomla/libraries/src/Component/ComponentHelper.php(402): require_once('/kunden/163587_...') #26 /kunden/163587_12279/webseiten/go-kart_v3/joomla/libraries/src/Component/ComponentHelper.php(377): Joomla\CMS\Component\ComponentHelper::executeComponent('/kunden/163587_...') #27 /kunden/163587_12279/webseiten/go-kart_v3/joomla/libraries/src/Application/SiteApplication.php(194): Joomla\CMS\Component\ComponentHelper::renderComponent('com_search') #28 /kunden/163587_12279/webseiten/go-kart_v3/joomla/libraries/src/Application/SiteApplication.php(233): Joomla\CMS\Application\SiteApplication->dispatch() #29 /kunden/163587_12279/webseiten/go-kart_v3/joomla/libraries/src/Application/CMSApplication.php(203): Joomla\CMS\Application\SiteApplication->doExecute() #30 /kunden/163587_12279/webseiten/go-kart_v3/joomla/index.php(49): Joomla\CMS\Application\CMSApplication->execute() #31 {main}
Google_Service_Exception: Error calling GET https://www.googleapis.com/calendar/v3/calendars/3r4gd4hpokk5901osrinir752k%40group.calendar.google.com/events?timeMin=1969-12-31T23%3A59%3A59%2B00%3A00&q=betroffenen&maxResults=50&singleEvents=true&orderBy=startTime: (404) Not Found in /kunden/163587_12279/webseiten/go-kart_v3/joomla/plugins/dpcalendar/google/libraries/google-php/Google/Http/REST.php:110 Stack trace: #0 /kunden/163587_12279/webseiten/go-kart_v3/joomla/plugins/dpcalendar/google/libraries/google-php/Google/Http/REST.php(62): Google_Http_REST::decodeHttpResponse(Object(Google_Http_Request), Object(Google_Client)) #1 /kunden/163587_12279/webseiten/go-kart_v3/joomla/plugins/dpcalendar/google/libraries/google-php/Google/Task/Runner.php(174): Google_Http_REST::doExecute(Object(Google_Client), Object(Google_Http_Request)) #2 /kunden/163587_12279/webseiten/go-kart_v3/joomla/plugins/dpcalendar/google/libraries/google-php/Google/Http/REST.php(46): Google_Task_Runner->run() #3 /kunden/163587_12279/webseiten/go-kart_v3/joomla/plugins/dpcalendar/google/libraries/google-php/Google/Client.php(590): Google_Http_REST::execute(Object(Google_Client), Object(Google_Http_Request)) #4 /kunden/163587_12279/webseiten/go-kart_v3/joomla/plugins/dpcalendar/google/libraries/google-php/Google/Service/Resource.php(237): Google_Client->execute(Object(Google_Http_Request)) #5 /kunden/163587_12279/webseiten/go-kart_v3/joomla/plugins/dpcalendar/google/libraries/google-php/Google/Service/Calendar.php(1562): Google_Service_Resource->call('list', Array, 'Google_Service_...') #6 /kunden/163587_12279/webseiten/go-kart_v3/joomla/plugins/dpcalendar/google/google.php(143): Google_Service_Calendar_Events_Resource->listEvents('3r4gd4hpokk5901...', Array) #7 [internal function]: PlgDPCalendarGoogle->fetchEvents('4', Object(Joomla\CMS\Date\Date), NULL, Object(Joomla\Registry\Registry)) #8 /kunden/163587_12279/webseiten/go-kart_v3/joomla/libraries/src/Cache/Controller/CallbackController.php(173): call_user_func_array(Array, Array) #9 /kunden/163587_12279/webseiten/go-kart_v3/joomla/administrator/components/com_dpcalendar/libraries/dpcalendar/DPCalendar/Plugin/DPCalendarPlugin.php(404): Joomla\CMS\Cache\Controller\CallbackController->get(Array, Array) #10 /kunden/163587_12279/webseiten/go-kart_v3/joomla/administrator/components/com_dpcalendar/libraries/dpcalendar/DPCalendar/Plugin/SyncPlugin.php(222): DPCalendar\Plugin\DPCalendarPlugin->onEventsFetch('g-4', Object(Joomla\CMS\Date\Date), NULL, Object(Joomla\Registry\Registry)) #11 /kunden/163587_12279/webseiten/go-kart_v3/joomla/libraries/joomla/event/event.php(70): DPCalendar\Plugin\SyncPlugin->onEventsFetch('g-4', Object(Joomla\CMS\Date\Date), NULL, Object(Joomla\Registry\Registry)) #12 /kunden/163587_12279/webseiten/go-kart_v3/joomla/libraries/joomla/event/dispatcher.php(160): JEvent->update(Array) #13 /kunden/163587_12279/webseiten/go-kart_v3/joomla/libraries/src/Application/BaseApplication.php(108): JEventDispatcher->trigger('oneventsfetch', Array) #14 /kunden/163587_12279/webseiten/go-kart_v3/joomla/components/com_dpcalendar/models/events.php(87): Joomla\CMS\Application\BaseApplication->triggerEvent('onEventsFetch', Array) #15 /kunden/163587_12279/webseiten/go-kart_v3/joomla/plugins/search/dpcalendar/dpcalendar.php(103): DPCalendarModelEvents->getItems() #16 /kunden/163587_12279/webseiten/go-kart_v3/joomla/libraries/joomla/event/event.php(70): PlgSearchDPCalendar->onContentSearch('betroffenen', 'all', 'newest', NULL) #17 /kunden/163587_12279/webseiten/go-kart_v3/joomla/libraries/joomla/event/dispatcher.php(160): JEvent->update(Array) #18 /kunden/163587_12279/webseiten/go-kart_v3/joomla/components/com_search/models/search.php(146): JEventDispatcher->trigger('oncontentsearch', Array) #19 /kunden/163587_12279/webseiten/go-kart_v3/joomla/libraries/src/MVC/View/HtmlView.php(425): SearchModelSearch->getData() #20 /kunden/163587_12279/webseiten/go-kart_v3/joomla/components/com_search/views/search/view.html.php(126): Joomla\CMS\MVC\View\HtmlView->get('data') #21 /kunden/163587_12279/webseiten/go-kart_v3/joomla/libraries/src/MVC/Controller/BaseController.php(672): SearchViewSearch->display() #22 /kunden/163587_12279/webseiten/go-kart_v3/joomla/components/com_search/controller.php(34): Joomla\CMS\MVC\Controller\BaseController->display(false, false) #23 /kunden/163587_12279/webseiten/go-kart_v3/joomla/libraries/src/MVC/Controller/BaseController.php(710): SearchController->display() #24 /kunden/163587_12279/webseiten/go-kart_v3/joomla/components/com_search/search.php(13): Joomla\CMS\MVC\Controller\BaseController->execute('') #25 /kunden/163587_12279/webseiten/go-kart_v3/joomla/libraries/src/Component/ComponentHelper.php(402): require_once('/kunden/163587_...') #26 /kunden/163587_12279/webseiten/go-kart_v3/joomla/libraries/src/Component/ComponentHelper.php(377): Joomla\CMS\Component\ComponentHelper::executeComponent('/kunden/163587_...') #27 /kunden/163587_12279/webseiten/go-kart_v3/joomla/libraries/src/Application/SiteApplication.php(194): Joomla\CMS\Component\ComponentHelper::renderComponent('com_search') #28 /kunden/163587_12279/webseiten/go-kart_v3/joomla/libraries/src/Application/SiteApplication.php(233): Joomla\CMS\Application\SiteApplication->dispatch() #29 /kunden/163587_12279/webseiten/go-kart_v3/joomla/libraries/src/Application/CMSApplication.php(203): Joomla\CMS\Application\SiteApplication->doExecute() #30 /kunden/163587_12279/webseiten/go-kart_v3/joomla/index.php(49): Joomla\CMS\Application\CMSApplication->execute() #31 {main}
Suchen
Nur Suchen:
Insgesamt ein Ergebnis gefunden!

Datenschutzerklärung

Erstellt am 25. Mai 2018. Veröffentlicht in Unkategorisiert

... keine gesetzliche Grundlage, holen wir generell eine Einwilligung der betroffenen Person ein. Die Verarbeitung personenbezogener Daten, beispielsweise des Namens, der Anschrift, E-Mail-Adresse oder Telefonnummer ...

Kartbahn Verzeichnis

Unser Kartbahnverzeichnis gibt Ihnen einen Überblick aller Kartbahnen in Deutschland!

Zufällige Kartbahnen in D

Medienpartner